Государственное учреждение «Мангистауская областная универсальная библиотека»Управление культуры Мангистауской области приглашает Вас принять участие в государственных закупках способом запроса ценовых предложений.

С 30.07.2011г по 05.08.2011г


Заказчик: Государственное учреждение « Мангистауская областная универсальная библиотека» Управление культуры Мангистауской области 130000 Мангистауская область, г. Актау ,7 мкр здание 32, РНН 430600071913, банковские реквизиты БИК KKMFKZ2A, код учреждение2622752, ИИК KZ20070102KSN4301000, Департамент Казначейства Мангистауской области .


Организатор государственных закупок: Государственное учреждение « Мангистауская областная универсальная библиотека» Управление культуры Мангистауской области 130000 Мангистауская область, г. Актау ,7 мкр здание 32, РНН 430600071913, банковские реквизиты БИК KKMFKZ2A, код учреждение2622752, ИИК KZ20070102KSN4301000, Департамент Казначейства Мангистауской области1. Название государственных закупок способом запроса ценовых предложении:

Приобретение книг для ГУ «Мангистауская областная универсальная библиотека» согласно (приложение 1,2)

2. Наименование, единица измерения, количество, срок, поставки, обязательные условия, срок оплаты и выделенная сумма

Порядок и условия оплаты производится в соответствии с условиями: Проект договора (приложение 2)


3.Срок поставки: После подписания договора в течение 5-и рабочих дней.

4.Место поставки товара: г. Актау 7 мкр 32 зд Мангистауская областная универсальная библиотека .

5. Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов, связанных с поставкой товаров, работ и услуг.

6.Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам : тел 8(7292) 514624.

7. Срок подписания договора о государственных закупках: 1) для Заказчика в течение 5 рабочих дней со дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

2) для Поставщика в течение 5-и рабочих дней со дня получения договора о государственных закупок.

8.Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение которое должно содержать следующие сведения:

1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства, (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

3) место и сроки поставки товаров:

4) цена за единицу товаров, с указанием сведений о включенных в нее расходах.


Проект договора с указанием условий прилагается .И.о. директора МОУБ Айтуарова З.Ж.

Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы» Мемлекеттік мекемесі Сізді баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілі бойынша мемлекеттік сатып алу харламасына қатысуға шақырады.

30.07.2011ж 05.08.2011ж аралыгында

Тапсырушы: Маңғыстау облысының мәдениет басқармасының «Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы » Мемлекеттік Мекеме Маңғыстау облысы, 7 ш/а, 32 ғимараты, банктік деректемелері: СТН 430 600 071 913, ЖИК KZ20070102KSN4301000, БИК KKMFKZ2A, мекеме коды 2622752, Маңғыстау облысының Қазынашылық Департаменті.


Ұйымдастырушы: Маңғыстау облысының мәдениет басқармасының «Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы» Мемлекеттік Мекеме Маңғыстау облысы, 7 ш/а,32 ғимараты,банктік деректемелері:СТН 430 600 071 913 ,ЖИКKZ20070102KSN4301000, БИК KKMFKZ2A,мекме коды 2622752, Маңғыстау облысының Қазынашылық Департаменті.


  1. Мемлекеттік сатып алуды баға ұсынысын сұрау салу тәсілі бойынша атауы: «Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы» ММ кітаптарды сатып алу (1,2қосымшада)

  2. .№1қосымшаға сәйкес атаулары, өлшем бірлігі, саны, жеткізу мерзімі, міндеті шарттар, төлем мерзімі және бөлінген сомма.

Төлеу тәртібі мен шарттары келісім-шарт жобасының талаптарына сәйкс (№2 қосымшада.)

3. Жеткізу мерзімі; Келісім -шартка кол койылганнан кейін 5 жумыс күн ішінде.

4. Жеткізү орны; Актау қаласы, 7 ш/а, 32 ғимараты «Маңғыстау облыстық әмбебап кітапханасы» Мемлекеттік Мекеме

5. Баға ұсынысы тауарларды жеткізу, қызмет және жұмыс түрлеріне байланысты барлық шығындар есебімен ұсынылу керек.

6.Қосымша ақпараттарды мына телефондар бойынша: 8 (7292) 514624, алуға болады.

7.Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартқа қол қою мерзімі:

1) Тапсырыс берушіге-баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілі бойынша мемлекеттік сатып алу қорытындысы бекітілген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде.

2) Өнім берушіге-мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартын алған күннен бастап 5 күн ішінде.

8. Әр потенциалды жеткізушілер келесі мәліметтері бар тек бір баға ұсыныстарынын береді:

  1. атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлға үшін), патент және жеке куәлігінің (паспотрының) нөмірі, фамилиясы, аты, әкесінің аты, тұратын мекенжайы (жеке тұлға үшін), СТН және ықтимал өнім берушінің банктік реквизиттері, жөндеу жұмыстарына берілетін лицензия және оның қосымшасының нотариалды көшірмесін тапсыру;

  2. Жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және саны (көлемі);

  3. Тауарлардың жеткізілуі, жұмыстардың орындалуы және қызметтердің көрсетілу мерзімдері мен орындары;

  4. Қосылған шығындары туралы мәліметтерді көрсете отырып, тауардың бірлігінің бағасы.Талаптар көрсетілген келісім шарт жобасы жалғанады.( 2 косымшада)Директордын миндетін

аткаруші З.Ж. Айтуарова

Список литературы на август 2011 г.


Наименование книг

кол-во

цена

сумма

1

Абай дәстүрі және қазіргі қазақ әдебиеті

4

2260

9040

2

Әлібекұлы А.Мәмлүктер билігі кезендегі түркі-қып.

5

1750

8750

3

Қазақ көркем сөзінің шеберлері

4

1250

5000

4

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы.Екітомдық 1

4

1050

4200

5

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы.Екітомдық 2

4

2300

9200

6

Қазақ оперлары

2

2900

5800

7

Қазақ романы:өткені мен бүгіні

3

2450

7350

8

Қазақ сахна өнері.Тәуелсіздік кезені

2

3400

6800

9

Қазақ сахнасының шеберлері

2

2000

4000

10

Қазіргі әдебиет және фольклор

2

2450

4900

11

Қасқабасов С.А.Алтын жылға

1

2450

2450

12

Орда Г.Мүсілім Базарбаев зерттеулері және ғылым.

2

1500

3000

13

Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет 1 кітап

2

1050

2100

14

Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет 2 кітап

2

800

1600

15

Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет 3 кітап

2

1050

2100

16

Фольклор мәтінтануы:өткені мен бүгіні

2

1500

3000

17

Майдангер қаламгерлер.Анықтамалық

2

1250

2500

18

Майтанов Б.Қ.Мұхтар Әуезов және ұлттық әдеби

2

2450

4900

19

Сейітов С.Қазақ-түркмен әдебиетінің байланысы

3

2000

6000

20

Қазақ өнерінің тарихы.Үштомдық 2 кітап

2

2100

4200

21

Ананьев С.Русская проза Казахстана

2

2150

4300

22

Жабаев.Избранные сочинения

1

3250

3250

23

Жумасеитова Г.Хореография Казахстана

1

2050

2050

24

Затаевич А.В. 500 казахских песен и кюйев

1

4050

4050

25

История казахского искусства 1 том

1

2120

2120

26

История казахского искусства 2 том

1

2450

2450

27

История казахского искусства 3 том

1

3750

3750

28

Казахский эпос

3

2250

6750

29

Казахская литературная классика.Лучшие творения

2

2450

4900

30

100 шедевров искусства Казахстана.Живопись.

2

5300

10600

31

Қилыбаева А.Өткен күнде өрнек бар

10

2450

24500

32

Қилыбаева А.Жырдәурен

9

1250

11250

33

Легенькова Л.В.Дүниетану бойынша тест 4 сынып

1

650

650

34

Орондог М.Қазақ тілі бойынша тест 4 сынып

1

650

650

35

Кривошеева З.И.Русский язык Практич.пособие для уч.

1

650

650

36

Мурзагельдинова О.И.Сборник тестовых заданий по к.я.

1

650

650

37

Линник Р.Р.Сборник тестовых заданий по математике

1

650

650

38

Симакин М.В.Математика тест тапсырмалары 9 сынып

1

650

650

39

Бейсенбаева М.Б.География пәні бойынша тест тап. 9 с.

1

650

650

40

Раскулова Г.М.Химия пәні бойынша тест 9 сынып

1

650

650

41

Дүрмекбаева Ш.Н.Биология пәні бойынша тест тапсыр.

1

650

650

42

Закирова Н.А.Физика мен астрономиядан тест тапсыр.

1

650

650

43

Тельнова Т.Л.Қазақстан тарихы бойынша тест тапсыр.

1

650

650

44

Балсарин Ф.М.Дүние жүзі тарихынан тестік тапсыр.

1

650

650

45

Ескендирова Ғ.Х.Орыс тілі пәні бойынша тест тапс. 9 с.

1

650

650

46

Ибрагимова К.Ж.Қазақ тілі тест тапсырмалары жинағы

1

650

650

47

Балсарин Ф.М.Сборник тестовых заданий по Всемирной

1

650

650

48

Раскулова Г.М.Сборник тестовых заданий по химии

1

650

650

49

Закирова Н.А.Сборник тестовых заданий по физике

1

650

650

50

Новокрещенов А.П.Английский язык сборник тестовых

1

650

650

51

Золотарева Л.Я.Сборник тестовых заданий по рус.языку

1

650

650

52

Тельнова Т.Л.Сборник тестовых заданий по истории К.

1

650

650

53

Ескендирова Ғ.Х.Орыс тілі пәні бойынша тест тапс. 4 с.

1

650

650

54

Бадин А.Два часа до катастрофы

1

1150

1150

55

Байкалов А.Недосягаемые

1

1150

1150

56

Байклов А.Запрещенный прием

1

1000

1000

57

Бальмонт К.Стихотворения

2

800

1600

58

Басов Н.Близкий контакт

1

550

550

59

Берег И.Без приказа

1

1000

1000

60

Вихрев Ф.Партизаны из будущего

1

1150

1150

61

Вихрев Ф.Звездные каратели

1

1150

1150

62

Воробьев Б.Под флагом смерти

1

550

550

63

Валетов я.Ничья земля

1

550

550

64

Гинзбург М.Погасить черное пламя

1

550

550

65

Дмитриевская Л.Письма богини

1

1 750

1750

66

Дальский А.Парадайз.ru

1

550

550

67

Данилова а.Призраки знают все

1

1 000

1000

68

Добряков В.Фаза боя

1

550

550

69

Донской С.Штормовой рейд

1

1 000

1000

70

Донской С.Эстонский вояж

1

1000

1000

71

Зверев С.Бойцовский рефлекс

1

1150

1150

72

Зверев С.Таежный спрут

1

1000

1000

73

Зверев С.Тайное становится явным

1

1000

1000

74

Золотько А.Пехота апокалипсиса

1

550

550

75

Зощенко М.Возвращенная молодость

1

1250

1250

76

Иванович Ю.Торговец эпохами

1

550

550

77

Игнатова Н.Бастард фон Нарбэ

1

550

550

78

Кайманов С.Практическая антимагия

1

550

550

79

Калинина Д.Амазонки под черными парусами

1

1000

1000

80

Калинина Д.Русалочка в шампанском

1

1000

1000

81

Кизи К.Над кукушкиным гнездом

1

1250

1250

82

Колычев В.Волк и семеро козлов

1

1000

1000

83

Коэльо П.Дневник мага

1

1550

1550

84

Круз А.Те,кто выжил

1

1000

1000

85

Куликова Г.Каникулы для взрослых

1

1250

1250

86

Кун Н.А.Легенды и мифы Древней Греции

2

650

1300

87

Леонов Е.Зигзаг удачи

1

1550

1550

88

Литвиновы А. и С.Небесный остров

1

1350

1350

89

Лотт Т.Запретное видео доктора Сеймура

1

550

550

90

Мольер Ж.Комедии

1

1250

1250

91

Милованова м.Воровка.Игра обстоятельств

1

550

550

92

Майрон В.Девять жизней Дьюи

1

1850

1850

93

Майрон В.Кот из библиотеки,который потряс весь мир

1

1850

1850

94

Михеев М.Поиск в темноте

1

1000

1000

95

Мазур С.Дыхание власти

1

550

550

96

Нестерова Н.За стеклом

1

1150

1150

97

Паркс А.Мужей много не бывает

1

550

550

98

Проханов А.Пепел

1

1150

1150

99

Распутин В.Уроки французского

1

1850

1850

100

Райс Э.Иисус.Дорога в Кану

1

550

550

101

Рощин В.Зови меня ястребом

1

1000

1000

102

Сапожников Б.Война

1

550

550

103

Соболева Л.Улыбка Горгоны

1

1000

1000

104

Соболев С.Командировка на тот свет

1

1150

1150

105

Стрельцов И.Спасение по-русски

1

1150

1150

106

Теремок

1

650

650

107

Толкунова В.Я не могу иначе

1

1350

1350

108

Тамоников А.Горная атака

1

1000

1000

109

Тамоников А.Они поклялись победить

1

1000

1000

110

Тамоников А.Приказано совершить подвиг

1

1000

1000

111

Тамоников А.Звезда комбата

1

1000

1000

112

Устинова Т.Пороки и их поклонники

1

1550

1550

113

Устинова Т.С небес на землю

1

1850

1850

114

Царев Р.Я.Как выжить на зоне

1

1350

1350

115

Фонвизин Д.Недоросль

1

1250

1250

116

Шолохов М.Они сражались за Родину

2

1250

2500

117

Шпанов Н.Горячее сердце

1

1000

1000

118

Шелдон С.Если наступит завтра

1

1550

1550

119

Шелдон С.Интриганка 2

1

1550

1550

120

Шелдон С.Конец света

1

1550

1550

121

Шелдон С.Мельницы богов

2

1550

3100

122

Шелдон С.Незнакомец в зеркале

1

1550

1550

123

Шелдон С.Ничто не вечно

1

1550

1550

124

Шелдон С.Оборотная сторона полуночи

1

1550

1550

125

Шелдон с.Пески времени

1

1550

1550

126

Шелдон С.Полночные воспоминания

1

1550

1550

127

Шелдон с.Расколотые сны

1

1550

1550

128

Шелдон С.Рухнувшие небеса

1

1550

1550

129

Шелдон с.Сорвать маску

2

1550

3100

130

Шелдон С.Ты боишься темноты?

1

1550

1550

131

Шелдон С.Утро,день,ночь

1

1550

1550

132

Михалкова Е.Золушка и дракон

1

1250

1250

133

Михалкава Е.Манускрипт дьявола

1

1250

1250

134

Михалкова Е.Дудочка крысолова

1

1250

1250

135

Гюнтекин Р.Королек-птичка певчая

1

1150

1150

136

Вильмонт Е.Здравствуй,груздь!

1

1000

1000

137

Вильмонт Е.Бред сивого кобеля

1

1000

1000

138

Вильмонт Е.Курица в полете

1

1000

1000

139

Вильмонт Е.Мимолетности или подумаешь

1

1000

1000

140

Вильмонт Е.Зеленые холмы Калифорнии

1

1000

1000

141

Вильмонт Е.Путешествие оптимистки

1

1000

1000

142

Вайсбергер Л.У каждого своя цена

1

1850

1850

143

Вермот В.Запретная женщина

1

1550

1550

144

Цепов Д.Держите ножки крестиком

1

1250

1250

145

Гилберт Э.Есть молиться любить

1

2350

2350

146

Гилберт Э.Законный брак

1

1750

1750

147

Шевцова А.След

1

900

900

148

Слава Сэ.Сантехник,его кот,...

1

1450

1450

149

Шэйкин К.Соблазн

1

1550

1550

150

Кунин В.На основании статьи

1

1850

1850

151

Маринина А.Благие намерения

1

1850

1850

152

Маринина А.Дорога

1

1850

1850

153

Измайлова И.Любовь пиратки Карибского моря

1

1000

1000

154

Полякова Т.Сжигая за собой мосты

1

1350

1350

155

Донцова Д.Страсная ночь в зоопарке

1

1350

1350

156

Донцова Д.Шекспир курит в сторонке

1

1350

1350

157

Берсенева А.Французская жена

1

1250

1250

158

Чайлд Л.Выстрел

1

1850

1850

159

Чайлд Л.Похититель

1

1850

1850

160

Чайлд Л.Средство убеждения

1

1850

1850

161

Чайлд Л.Цена ее жизни

1

1850

1850

162

Чайлд Л.Враг

1

1850

1850

163

Чайлд Л.Сплошные проблемы

1

1850

1850

164

Абдуллаев Ч.Адаптация совести

1

1150

1150

165

Абдуллаев Ч.Клан новых амазонок

1

1150

1150

166

Абдуллаев Ч.Синдром жертвы

1

1150

1150

167

Абдуллаев Ч.Удар бумерангом

1

1150

1150

168

Абдуллаев Ч.Агент из Кандагара

1

1150

1150

169

Абдуллаев Ч.Три четверти его души

1

1150

1150

170

Шахов М.Команда

1

1000

1000

171

Михайлов М.Акт возмездия

1

1000

1000

172

Афанасьев А.Период распада

1

1250

1250

173

Мураками Х.Ничья на карусели

1

1850

1850

174

Мураками Х.Все божьи дети могут танцевать

1

1850

1850

175

Мураками Х.О чем я говорю,когда говорю о боге

1

2250

2250

176

Каст Ф.Пробужденный

1

1950

1950

177

Фокс М.Магический квадрат

1

1850

1850

178

Фокс М.Начало

1

1850

1850

179

Смит Л.Пробуждение

1

850

850

180

Смит Л.Голод

1

850

850

181

Смит Л.Ярость

1

850

850

182

Глушков Р.Меч в рукаве

1

1350

1350

183

Глушков Р.Эпоха стального креста

1

1350

1350

184

Коэльо П.Заир

1

1550

1550

185

Коэльо П.Брида

1

1550

1550

186

Коэльо П.Дьявол и сеньорита

1

1550

1550

187

Даррелл Дж.Поместье- зверинец

1

1150

1150

188

Даррелл Дж.Земля шорохов

1

1150

1150

189

Даррелл Дж.Новый Ной

1

1150

1150

190

Даррелл Дж.Зоопарк в моем багаже

1

1150

1150

191

Даррелл Дж.Гончие Бафута

1

1150

1150

192

Андреева Н.Райский уголок

1

1150

1150

193

Белянин А.Оборотный город

1

1000

1000

194

Белянин А.Ааргх

1

1000

1000

195

Белянин А.Ааргх на троне

1

1000

1000

196

Белянин А.Лайнер вампиров

1

1000

1000

197

Белянин А.Истории оборотней

1

1000

1000

198

Иванов А.Загадка золотой чалмы

1

850

850

199

Иванов А.Загадка черного призрака

1

850

850

200

Иванов А.Загадка американского родственника

1

850

850

201

Вильмонт Е.Находка для шпиона

1

850

850

202

Прозоров А.Быль каменного века

1

1750

1750

203

Аверин В.Тетрадь опасных секретов

1

850

850

204

Волынская И.Расследование online

1

850

850

205

Волынская И.Поймать звезду

1

850

850

206

Кузнецова Н.По следу невидимки

1

850

850

207

Кузнецова Н.Сокровище чернокнижника

1

850

850

208

Гусев В.Мастер-класс по неприятностям

1

850

850

209

Кэбот М.Парень встретил девушку

1

1100

1100

210

Кэбот М.Просто сосед

1

1100

1100

211

Кэбот М.Дело не в размере

1

1150

1150

212

Темкин Н.СМС-загадки от Бабы яги

1

1000

1000

213

Темкин Н.Морской дозор

1

1000

1000

214

Крюкова Т.Ловушка для героя

1

1850

1850

215

Крюкова Т.Призрак сети

1

1850

1850

216

Крюкова Т.Гений поневоле

1

1850

1850

217

Линдгрен А.Расмус-бродяга

1

1050

1050

218

Линдгрен А.Братья львиное сердце

1

1050

1050

219

Гоголь Н.Вечера на хуторе близ Диканьки

1

1050

1050

220

Некрасов Н.Стихотворения,поэмы

1

1050

1050

221

Голдинг У.Повелитель мух

1

1050

1050

222

Ченселлор Г.Путешественник во времени

1

1550

1550

223

Харрис Дж.Рунная магия

1

1550

1550

224

Хамфрис К.Двойник Кн.1

1

1500

1500

225

Хамфрис К.Вендетта Кн.2

1

1500

1500

226

Рой О.Загадка Атлантиды

1

1250

1250

227

Белоглазкин В.Изумрудные приключения

1

820

820

228

Крюкова Т.Волшебница с острова гроз

1

1820

1820

229

Крюкова Т.Единожды солгавший

1

1820

1820

230

Аверин В.Похититель памяти

1

820

820

231

Некрасов Е.Муха против ЦРУ

1

810

810

Всего:

290

302930

412500


Приложение №2

Проект Типового договора

О государственных закупках товаров

г.Актау «--» -------------2011 года

ГУ «Мангистауская областная универсальная библиотека»Управление культуры Мангистауской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора УмбетоваА.С., действующий на основании устава и свидительства о государственной перерегистрации юридического лица № 2684-1943-ГУ от 11 марта 2010г. с одной стороны и ---------------------------------------------------------------. именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик действующего на основании свидетельства , устава

с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику книги , по администратору бюджетной программы 262 «Управление культуры Мангистауской области , программа 008 «Обеспечение функционирования областных библиотек» по подпрограмме 000, по специфике 139 «приобретение прочих товаров » на сумму в размере ( ) тенге 00 тиын , согласно спецификации к договору (прил.№1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1)настоящий Договор;

2) спецификация прибретаемых товаров

4. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве и качестве, Форма оплаты перечисление.

5. Сроки выплаты: Оплата после поставки товара по приложенным спецификациям к договору (прил.№1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:
счет-фактура и накладная.
Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
7. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны быть качественными.
8. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров следующим образом:

а) Для местных товаров:

1) копии счета-фактуры и накладная Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;
2) транспортная накладная, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция;
9. Поставщик должен доставить товар до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
10. Поставщик гарантирует, что Товары, поставляемые в рамках Договора, являются качественными, без дефектов.
11. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
12. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее замену не качественного Товара без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
13. Если Поставщик, получив уведомление, не заменит товар в течении 15 рабочих дней, Заказчик применяет санкции в размере 0,01% от суммы заменяемого товара и меры по замене товара аналогичным после согласования с Заказчиком за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

14. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора.
15. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовом предложении.
16. Никакие отклонения или изменения (место доставки предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
17. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
18. Поставка Товаров должна осуществляться Поставщиком в течение 10 календарных дней со дня подписания договора.
19. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него:

расторжение Заказчиком Договора с выплатой неустойки за несвоевременную поставку.
20. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
21. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
22. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
23. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
24. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
25. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
26. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
27. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
28. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
29. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
30. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
31. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
32. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
33. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

34. Поставщик обязан предоставить Заказчику информацию о Казахстанском содержаний с утвержденной методикой расчета организации казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства РК от 20.03.2009г № 367, при исполнений настоящего Договора предоставить в подтверждение данной информаций сертификат СТ-КЗ на имеющиеся товары, а также информацию о фонде оплаты труда, и оплаты труда казахстанских кадров по данному договору. 35. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
36.Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
37. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и действует до 31.12.2011г.

38. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик Поставщик

ГУ «Мангистаукая областная универсальная ----------------------------библиотека» Упарвление культуры ---------------------------- Мангистауской области ---------------------------- г.Актау мкр7 дом 32 ----------------------------- РНН 430600071913 ----------------------------- БИК KKMFKZ2A ----------------------------- ИИК KZ20070102KSN4301000 -----------------------------Департамент Казначейства по -----------------------------Мангистауской области ----------------------------- Тел: 514624 ------------------------------

Подпись________Айтуарова З.Ж. Подпись _______________
МП. М.П.


http://veciy.ru